Radno pravo - vrste ugovora u radnom pravu

U moderno doba i posao se modernizuje. Ljudi koji su spremni da gledaju napred i menjaju se u skladu s vremenom imaju najviše mogućnosti za uspeh. U savremenom društvu, uspevaju ljudi s vizijom. Zajedno radimo na tome da prilike ne samo stvorimo, već i da znamo kako da ih u punoj meri iskoristimo.

Zakon o radu propisuje prava i obaveze kako zaposlenih, tako i poslodavaca. Poslodavac je dužan da zaposlenog obavesti o uslovima i organizaciji rada i pravima i obavezama zaposlenog u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu. Ugovorom o radu, koji se zaključuje pre stupanja zaposlenog na rad, ugovaraju se uslovi rada, koji ne mogu biti nepovoljniji od uslova propisanih zakonom. Ako ugovor sadrži takve odredbe, one su ništave, a pravo da se utvrđuje ništavost pred sudom ne zastareva.

Neka od prava koja propisuje Zakon o radu su pravo na ograničeno radno vreme, odmor u toku dnevnog rada, dnevni, nedeljni i godišnji odmor, kao i pravo na zaradu, naknadu zarade i druga primanja.

Poslodavac može zaposlenom da otkaže ugovor o radu samo u slučajevima propisanim zakonom.

Poznavanje osnovnih prava i obaveza propisanih Zakonom o radu je ključno jer predstavlja prednost za zaposlenog prilikom zasnivanja radnog odnosa pošto zaposleni, na taj način, ima svest o svim svojim pravima. Zahvaljujući ovoj svesti, on može prepoznati loše poslodavce koji zanemaruju Zakon i ne poštuju prava zaposlenih, te, u skladu sa tim, može prijaviti poslodavca nadležnoj inspekciji rada. Zaposleni može zaštitu svojih prava tražiti i preko suda, kao i pokušati mirno rešavanje radnog spora preko Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova.

Radi zaštite prava radno angažovanih lica, važno je znati da se mogu, pored ugovora o radu, zaključiti i drugi ugovori pod ograničenim uslovima i to:

UGOVORI U RADNOM PRAVU:

- ugovor o radu

- ugovor o obavljanju privremenih i povremenih poslova

- ugovor o delu

- ugovor o dopunskom radu

- ugovor o stručnom osposobljavanju

- ugovor o stručnom usavršavanju

- ugovor o angažovanju lica za obavljanje sezonskog rada u poljoprivredi i dr. oblastima

- ugovor o volontiranju

UGOVOR O OBAVLJANJU PRIVREMENIH I POVREMENIH POSLOVA (PP poslovi):

Ugovor o obavljanju privremenih i povremenih poslova se zaključuje za poslove koji su privremenog i povremenog karaktera, nisu sistematizovani pravilnikom poslodavca i ne traju duže od 120 radnih dana u kalendarskoj godini.

Ugovorom o obavljanju privremenih i povremenih poslova mogu se angažovati nezaposleni, starosni penzioneri i zaposleni sa nepunim radnim vremenom i to do polovine punog radnog vremena.

Takođe, ugovorom o obavljanju privremenih i povremenih poslova mogu da se angažuju i članovi omladinske i studentske zadruge do 30 godina života.

UGOVOR O DELU

Ugovor o delu se zaključuje za obavljanje poslova koji nisu iz delatnosti poslodavca, uključujući ne samo pretežnu delatnost koja je kao takva registrovana u Agenciji za privredne registre, već i sve druge delatnosti koje obavlja poslodavac.

UGOVOR O DOPUNSKOM RADU

Ugovorom o dopunskom radu moguće je angažovanje zaposlenog sa punim radnim vremenom i to najduže do 1/3 punog radnog vremena kod drugog poslodavca.

UGOVOR O STRUČNOM OSPOSOBLJAVANJU

Ugovorom o stručnom osposobljavanju moguće je angažovanje pripravnika i to radi:

- obavljanja pripravničkog staža i/ili polaganja pripravničkog/stručnog ispita

Uslovi koji moraju da se ispune kako bi ugovor o stručnom osposobljavanju bio u skladu sa zakonom su sledeći:

- da su poslovi sistematizovani kod poslodavca i da je predviđeno obavljanje pripravničkog staža

- da se radi o licu bez radnog iskustva ili sa nedovoljno radnog iskustva

Ugovor o stručnom osposobljavanju može da se zaključi na vremenski period najduže do godinu dana, osim ako posebnim zakonom nije određen duži rok.

UGOVOR O STRUČNOM USAVRŠAVANJU

Ugovor o stručnom usavršavanju se zaključuje radi stručnog usavršavanja i sticanja posebnih znanja i sposobnosti. Ugovor o stručnom usavršavanju se zaključuje u skladu sa programom usavršavanja poslodavca, te mora da postoji osnov za ovo angažovanje u posebnim propisima.

SEZONSKI RAD U POLJOPRIVREDI

Obavljanje sezonskih poslova u poljoprivredi i drugim delatnostima uređeno je Zakonom o pojednostavljenom radnom angažovanju na sezonskim poslovima u određenim delatnostima koji se primenjuje od 7. januara 2019. godine.

Ugovorom o angažovanju lica za obavljanje poslova u poljoprivredim i drugim delatnostima, sezonski radnici mogu se angažovati samo za određene poslove koji su sezonskog karaktera.

Angažovanje na osnovu ovog zakona je rad van radnog odnosa.

Lice koje se anažuje odnosno sezonski radnik ima pravo:

- da pre stupanja na rad budu upoznati sa uslovima rada i da im se izda potvrda o radnom angažovanju

- na ograničeno radno vreme, odmor u toku dnevnog rada, dnevni i nedeljni odmor

- pravo na bezbednost i zdravlje na radu

- pravo na naknadu za rad po radnom času, koja ne može biti niža od minimalne zarade

- pravo na penzijsko i invalidsko osiguranje i zdravstveno osigurnje za slučaj povrede na radu i profesionalne bolesti

Na pitanja radnog angažovanja na sezonskim poslovima koja nisu posebno uređena ovim zakonom primenjuju se odredbe Zakona o radu u delu kojim se uređuju privremeni i povremeni poslovi.

VOLONTIRANJE

Volontiranje je regulisano Zakonom o volontiranju i predstavlja organizovano i dobrovoljno pružanje usluga za opšte dobro i dobro drugih lica, bez ikakve naknade ili druge imovinske koristi.

Volontiranje može da bude kratkoročno i dugoročno (najmanje 3 meseca bez prekida i više od 10 časova nedeljno). Kod dugoročnog volontiranja obavezno se zaključuje ugovor o volontiranju, a kod kratkoročnog izdaje se potvrda o volontiranju na zahtev volontera.

Organizator volontiranja je dužan da volontere osigura za slučaj povrede na radu i profesionalnog oboljenja – kod dugoročnog volontiranja i u drugim slučajevima kada je to osiguranje ugovoreno.

Volontiranjem ne može da se zameni rad zaposlenih, niti drugi vidovi radnog angažovanja (stručno osposobljavanje za samostalan rad u struci, stručno usavršavanje, stručna praksa i dr).

Volontiranjem se ne smatra rad u svojstvu člana udruženja, sindikata, političke stranke i dr.

Kod dugoročnog volontiranja volonterima se može obezbediti džeparac – do 30% neto iznosa minimalne mesečne zarade u Republici Srbiji.

Privredna društva i javna preduzeća mogu da organizuju volontiranje samo uz prethodno pribavljenu saglasnost Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

Programi zapošljavanja

Programi subvencionisanog zapošljavanja

Podrška zapošljavanju lica iz kategorije teže zapošljivih obezbeđuje se kroz programe subvencionisanog zapošljavanja kod poslodavca koji pripada privatnom sektoru, dok je za nezaposlena lica sa kvalitetnom preduzetničkom idejom na raspolaganju obuka za razvoj preduzetništva, program subvencije za samozapošljavanje i mentoring program.

Javni radovi

Radno angažovanje prvenstveno teže zapošljivih nezaposlenih lica i nezaposlenih u stanju socijalne potrebe, radi očuvanja i unapređenja radnih sposobnosti nezaposlenih, kao i ostvarivanja određenog društvenog interesa, podržano je kroz program javnih radova.

Priznavanje diploma stečenih u inostranstvu

Priznavanje strane školske isprave je postupak kojim se kvalifikacija stečena u inostranstvu izjednačava sa odgovarajućom, važećom javnom ispravom Republike Srbije, čime pojedinac stiče pravo za nastavak školovanja i/ili na zapošljavanje. Ovaj postupak sprovodi ENIC/NARIC centar, kao organizaciona jedinica Agencije za kvalifikacije na osnovu Zakona o Nacionalnom okviru kvalifikacija Republike Srbije.