Radno pravo

Radno pravo uređuje prava, obaveze i odgovornosti iz radnog odnosa, odnosno po osnovu rada.

Advokatska kancelarija Antić zastupa kako poslodavce, tako i zaposlene, povodom svih pitanja koja proističu iz radnih odnosa, u skladu sa stalni razvojem domaće i mеđunarodne pravne regulative i standarda.

U okviru zastupanja poslodavaca pružamo savete u ciju prevencije pravnih problema. To postižemo tako što smo stalno u kontaktu sa klijentom vodeći ga kroz sve neophodne korake u skladu sa njegovim pravnim obavezama. Jedan od aspekata ove saradnje je sastavljanje pravnih akata na način da se klijent zaštiti od svake moguće nepredvidive okolnosti. Savetovanje je posebno značajno prilikom sporovođenja procedure tehnološkog viška ili drugih razloga za otkaz ugovora o radu, primene disciplinskih mera, upozorenja i sl. Klijenti sa kojima ostvarujemo dugogodišnju saradnju imaju mogućnost da nas kontaktiraju u svako doba, pre donošenja bilo koje značajne odluke povodom radnih odnosa. Ukoliko nastane radni spor, naš pravni tim je spreman da pruži efikasnu i delotvornu podršku, u čemu smo do sada imali maksimalan učinak. Zastupajući zaposlene nudimo pravne savete i usluge zastupanja onima koji su na bilo koji način oštećeni na radnom mestu. Nezavisno od toga da li ste dobili nezakonit otkaz, da li ste diskriminisani na radu, da li ste trpeli mobing na poslu, da li je nastupila povreda na radu, da li su ispunjeni uslovi zaštite na radu ili samo želite da znate svoja prava iz radnog odnosa, predočavamo Vam sve mogućnosti koje imate i dajemo realistične savete, iz kog razloga nam je procenat uspeha u radnim sporovima izuzetan.

U okviru radnog prava pružamo sledeće usluge:

• Izrada/izmena svih opštih i pojedinačnih akata poslodavca (pravilnici, rešenja, odluke i drugi akti poslodavca kojima se uređuje radno-pravna oblast)

Izrada/izmena ugovora o radu, ugovora o privremenim i povremenim poslovima, ugovora o delu, ugovora o stručnom osposobljavanju i usavršavanju i dr.

• Izrada aneksa ugovora o radu

• Savetovanje u oblasti ostvarivanja i zaštite prava trudnica i porodilja

• Disciplinski postupak pred poslodavcem i svi propratni akti

• Postupak za utvrđivanje štete pričinjene poslodavcu i zaposlenom i svi propratni akti

• Savetovanje u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu

• Zastupanje u svim vrstama radno-pravnih sporova (individualni i kolektivni; poništaj rešenja o otkazu, poništaj aneksa ugovora o radu, povrede na radu, profesionalna oboljenja, diskriminacija, mobing i dr.)

• Radne dozvole i zapošljavanje stranaca

• Zastupanje u postupcima mirnog rešavanja radnih sporova

• Sve vrste pravnih saveta i mišljenja u oblasti radno-pravnih odnosa