Zapošljavanje stranaca u Republici Srbiji

Radna dozvola i uslovi za njeno pribavljanje

Ukoliko planirate da dođete u Republiku Srbiju da radite kao, neophodno je da imate odobrenje za privremeni ili stalan boravak kao i radnu dozvolu često nazivanu “radna viza”.

Da biste pribavili radnu dozvolu, neophodno je da prethodno pribavite odobrenje za privremeni ili stalni boravak.

U ovom vodiču, pokušaćemo da vam pružimo sve neophodno informacije u vezi radnih dozvola.

Koja je razlika između odobrenja za boravak i radne dozvole?

Napomena: S obzirom da je odobrenje za privremeni boravak dovoljno radi pribavljanja radne dozvole, kao i da je uslov za sticanje odobrenja za stalni boravak, prethodno neophodno pribaviti odobrenje za privremeni boravak, u ovom vodiču ćemo se fokusirati na uslove i postupak za pribavljanje odobrenja za privremeni boravak i radne dozvole.

Odobrenje za privremeni boravak garantuje njegovom nosiocu pravo da živi u Republici Srbiji određeni vremenski period na koji je to odobrenje izdato (prvenstveno se izdaje na period od godinu dana, ali može biti produženo na duži vremenski period).

Radna dozvola nosiocu dozvoljava da legalno radi u Republici Srbiji i to za period za koji je dozvola izdata (uglavnom se izdaje na isti vremenski period na koji se izdaje i odobrenje za privremeni boravak).

Ko mora da ima odobrenje za privremeni boravak?

Strani državljanin koji namerava da boravi u Republici Srbiji duže od 90 dana u različite svrhe. U ovom slučaju, za svrhu rada.

Vrste radnih dozvola

Zapošljavanje stranih državljana u Republici Srbiji je regulisano Zakonom o zapošljavanju stranaca.

Radna dozvola može da se izda kao:

1) Lična radna dozvola;
2) Radna dozvola.

Za isti vremenski period izdaje se samo jedna vrsta dozvole za rad.

Stranac sa radnom dozvolom može u Republici da obavlja samo poslove za koje je dobio dozvolu.

1. Lična radna dozvola

Napomena: Ova vrsta radne dozvole je izuzetna i odnosi se na retke slučajeve zavisno od statusa stranog državljanina. S obzirom da su ove radne dozvole retke, neće biti pokrivene u ovom vodiču, međutim, ukoliko imate neka pitanja, slobodno nas kontaktirajte.

Lična radna dozvola se izdaje na zahtev stranca ako:

1) ima odobrenje za stalno nastanjenje;
2) ima status izbeglice;
3) pripada posebnoj kategoriji stranca.

2. Radna dozvola

Napomena: Ova vrsta radnih dozvola su uobičajene i trebalo bi da se fokusirate na njih.

Radna dozvola je vrsta dozvole za rad koja se izdaje kao:

1) radna dozvola za zapošljavanje;
2) radna dozvola za posebne slučajeve zapošljavanja;
3) radna dozvola za samozapošljavanje.

1. Radna dozvola za zapošljavanje

Radna dozvola za zapošljavanje izdaje se na zahtev poslodavca, u skladu sa stanjem na tržištu rada, pod uslovima da poslodavac:

1) pre podnošenja zahteva za radnu dozvolu za zapošljavanje nije otpuštao zaposlene usled tehnoloških, ekonomskih ili organizacionih promena na radnim mestima za koje se traži radna dozvola za zapošljavanje, u skladu sa propisima o radu;
2) deset dana pre podnošenja zahteva za radnu dozvolu za zapošljavanje nije pronašao državljane Republike, lica koja imaju slobodan pristup tržištu rada ili stranca sa ličnom radnom dozvolom, odgovarajućih kvalifikacija sa evidencije organizacije nadležne za poslove zapošljavanja;
3) priloži predlog ugovora o radu ili drugog ugovora kojim se ostvaruju prava po osnovu rada, u skladu sa zakonom.

Obaveze poslodavca

Poslodavac na čiji zahtev je izdata radna dozvola:

1) ne može da uputi stranca na rad kod drugog poslodavca;
2) u obavezi je da prijavi stranca na obavezno socijalno osiguranje, u skladu sa zakonom;
3) snosi troškove izdavanja radne dozvole i iste ne može da prenese na stranca.

Poslodavac koji je zaposlio stranca bez odgovarajućeg odobrenja za boravak i radne dozvole dužan je da mu isplati sva novčana potraživanja, u skladu sa propisima o radu, uz uplatu pripadajućih poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje.

2. Radna dozvola za posebne slučajeve zapošljavanja

Radna dozvola za posebne slučajeve zapošljavanja izdaje se na zahtev poslodavca, i to za:

1) upućena lica;
2) kretanje u okviru privrednog društva;
3) nezavisne profesionalce;
4) osposobljavanje i usavršavanje.

Radna dozvola za upućena lica

Radna dozvola za upućena lica zaposlena kod stranog poslodavca izdaje se na zahtev poslodavca radi obavljanja poslova ili vršenja usluga na teritoriji Republike, na osnovu zaključenog ugovora o poslovno-tehničkoj saradnji sa stranim poslodavcem, u skladu sa ovim zakonom.

Radna dozvola za kretanje u okviru privrednog društva

Radna dozvola za kretanje u okviru privrednog društva registrovanog u inostranstvu izdaje se na zahtev ogranka, odnosno zavisnog društva koje je registrovano u Republici, u cilju privremenog upućivanja, odnosno premeštanja zaposlenog na rad u taj ogranak, odnosno zavisno društvo, pod uslovom da je lice kod stranog poslodavca zaposleno najmanje godinu dana na poslovima rukovodioca, menadžera ili specijaliste za pojedine oblasti (ključno osoblje), kao i da će u Republici obavljati iste poslove.

Izuzetno od uslova predviđenih u stavu 1. ovog člana, radna dozvola za kretanje u okviru privrednog društva registrovanog u inostranstvu izdaje se i na zahtev ogranka, odnosno zavisnog društva koje je registrovano u Republici, u cilju privremenog upućivanja, odnosno premeštanja zaposlenog pripravnika na rad u tu organizacionu jedinicu, odnosno zavisno društvo.

Radna dozvola za nezavisne profesionalce

Radna dozvola za nezavisnog profesionalca izdaje se na zahtev poslodavca, odnosno krajnjeg korisnika usluga.

Radna dozvola za osposobavljanje i usavršavanje

Radna dozvola za osposobljavanje i usavršavanje izdaje se na zahtev poslodavca, odnosno stranca radi obavljanja obuke, pripravničkog staža, stručne prakse, stručnog osposobljavanja, odnosno usavršavanja.

3. Radna dozvola za samozapošljavanje

Jedan od načina da dobijete dozvolu za boravak i rad u Republici Srbiji jeste osnivanjem kompanije. U ovom slučaju, možete da pokrenete sopstveni biznis i po osnovu toga dobijete dozvolu za boravak i rad u Republici Srbiji.

Dokumenta potrebna radi pribavljanja odobrenja za boravak i radne dozvole

- važeći lični ili službeni pasoš;
- dokaz o sredstvima za izdržavanje tokom planiranog boravka; - prijavu boravišta ili adrese stanovanja u Republici Srbiji;
- dokaz o zdravstvenom osiguranju tokom planiranog boravka;
- dokaze o opravdanosti zahteva za odobrenje privremenog boravka;
- dokaz o uplati propisane administrativne takes;
- dodatna dokumenta zavisno od vrste radne dozvole.

Ukoliko imate bilo kakva pitanja slobodno nas kontaktirajte.