KAKO DO STANA ILI KUĆE UZ FINANSIJSKU PODRŠKU REPUBLIKE SRBIJE PO OSNOVU ROĐENJA DETETA?

KAKO DO STANA ILI KUĆE UZ FINANSIJSKU PODRŠKU REPUBLIKE SRBIJE PO OSNOVU ROĐENJA DETETA?

U februaru 2022. godine stupila je na snagu Odluka o iznosu novčanih sredstava za ostvarivanje prava na novčana sredstva za izgradnju, učešće u kupovini, odnosno kupovinu porodično-stambene zgrade ili stana po osnovu rođenja deteta u 2022. godini. Istog dana stupila je snagu i Uredbu o bližim uslovima i načinu ostvarivanja prava na novčana sredstva za izgradnju, učešće u kupovini, odnosno kupovinu porodično-stambene zgrade ili stana po osnovu rođenja deteta. Oba akta doneta su na osnovu Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom, koji se primenjuje od jula 2018. godine.

KO MOŽE OSTVARITI PRAVO?

Pravo na novčana sredstva za izgradnju, učešće u kupovini, odnosno kupovinu kuće ili stana po osnovu rođenja deteta, saglasno Zakonu, može ostvariti majka za dete rođeno 1. januara 2022. godine i kasnije, a izuzetno, u slučaju smrti majke deteta, pravo može ostvariti i otac deteta.

Pravo iz člana 1. ove uredbe, saglasno Zakonu, može ostvariti majka novorođenog deteta pod uslovom da prvi put stiče u svojinu kuću ili stan na teritoriji Republike Srbije.

ŠTA JE PREDMET SUBVENCIONISANJA?

Pravo na novčana sredstva za izgradnju, učešće u kupovini, odnosno kupovinu kuće ili stana po osnovu rođenja deteta u 2022. godini, može ostvariti podnosilac zahteva:

1) za izgradnju kuće u jedinicama lokalne samouprave koja su utvrđena kao devastirana područja u skladu sa propisom kojim se utvrđuje razvijenost regiona i jedinica lokalne samouprave u visini 50% vrednosti radova na izgradnji kuće na osnovu tehničkog opisa sa popisom radova i predmerom i predračunom radova koji je overen od strane odgovornog projektanta;
2) za izgradnju kuće u ostalim jedinicama lokalne samouprave – u visini 20% vrednosti radova na izgradnji kuće na osnovu tehničkog opisa sa popisom radova i predmerom i predračunom radova koji je overen od strane odgovornog projektanta;
3) za kupovinu kuće ili stana – u visini 20% vrednosti nepokretnosti procenjene od strane nadležnog poreskog organa, a najviše u iznosu od 20% kupoprodajne cene utvrđene predugovorom o kupoprodaji nepokretnosti;
4) za učešće u kupovini kuće ili stana putem stambenog kredita – u iznosu od 20% procenjene vrednosti nepokretnosti na osnovu koje se odobrava kredit, a najviše u iznosu od 20% kupoprodajne cene utvrđene predugovorom o kupoprodaji nepokretnosti. 3. Maksimalni iznos sredstava koji se može odobriti za namene iz tačke 2. ove odluke je 20.000 evra.

POTREBNA DOKUMENTACIJA

Dokazi koje dostavlja podnosilac zahteva ili se pribavljaju po službenoj dužnosti, jesu, naročito:

1) dokaz o bračnoj ili vanbračnoj zajednici – izvod iz matične knjige venčanih ili izjava overena kod javnog beležnika, odnosno nadležnog suda na području na kome nije imenovan javni beležnik, o postojanju vanbračne zajednice data pod punom krivičnom i materijalnom odgovornošću (ne stariji od mesec dana);
2) dokaz o statusu jednoroditeljske porodice (izvod iz matične knjige rođenih za novorođeno dete, izvod iz matične knjige umrlih za drugog roditelja, rešenje invalidske komisije ili potvrda fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje da nije ostvareno pravo na penziju (ne starije od mesec dana);
3) uverenje nadležnog jednog ili više organa jedinice lokalne samouprave u kojoj je podnosilac zahteva imao registrovano prebivalište da se u prethodnih pet godina do dana podnošenja zahteva nije vodio kao obveznik poreza na imovinu fizičkih lica po osnovu vlasništva na stanu ili kući za stanovanje;
4) izjavu podnosioca zahteva, datu pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću, da nema u vlasništvu stan ili kuću na teritoriji Republike Srbije koja predstavlja zajedničku imovinu, susvojinu ili posebnu imovinu, overenu kod javnog beležnika, odnosno nadležnog suda na području na kome nije imenovan javni beležnik;
5) izjavu supružnika odnosno vanbračnog partnera datu pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću, da nema stan ili kuću na teritoriji Republike Srbije u zajedničkoj svojini sa podnosiocem zahteva stečenu po osnovu bračne tekovine ili zajednice života, overenu kod javnog beležnika, odnosno nadležnog suda na području na kome nije imenovan javni beležnik;
6) izjavu podnosioca zahteva datu pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću, da ona i njen supružnik odnosno vanbračni partner, do dana podnošenja zahteva, nisu u postupku odobravanja novčanih sredstava za kupovinu, izgradnju ili adaptaciju nepokretnosti prema odlukama Vlade Republike Srbije, Autonomne Pokrajine Vojvodine ili jedinica lokalne samouprave, overenu kod javnog beležnika, odnosno nadležnog suda na području na kome nije imenovan javni beležnik;
7) izjavu podnosioca zahteva, datu pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću, da u prethodnih pet godina do dana podnošenja zahteva nije otuđio stan ili kuću koji se nalaze na teritoriji Republike Srbije, overenu kod javnog beležnika, odnosno nadležnog suda na području na kome nije imenovan javni beležnik;
8) izjavu supružnika odnosno vanbračnog partnera, datu pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću, da u prethodnih pet godina do dana podnošenja zahteva nije otuđio stan ili kuću u zajedničkoj svojini sa podnosiocem zahteva stečenu po osnovu bračne tekovine ili zajednice života, koji se nalaze na teritoriji Republike Srbije, overenu kod javnog beležnika, odnosno nadležnog suda na području na kome nije imenovan javni beležnik;
9) tehnički opis sa popisom radova i predmer i predračun radova overen od strane odgovornog projektanta ukoliko je podnet zahtev za učešće u izgradnji objekta;
10) potpisan predugovor sa pravnim licem ovlašćenim za projektovanje i građevinske radove kojim se definišu građevinski radovi, iznos predračuna i rok za izvođenje građevinskih radova u smislu Zakona o planiranju i izgradnji;
11) građevinsku dozvolu izdatu u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji;
12) predugovor o kupoprodaji stana ili kuće overen kod javnog beležnika, odnosno nadležnog suda na području na kome nije imenovan javni beležnik;
13) uverenje MUP-a o kretanju prebivališta u prethodnih pet godina do dana podnošenja zahteva;
14) dokazi da su ukupni prihodi podnosioca zahteva i supružnika, odnosno vanbračnog partnera na mesečnom nivou, da dan podnošenja zahteva, niža od dve prosečne neto mesečne zarade zaposlenih u Republici Srbiji, prema poslednjem objavljenom podatku Republičkog zavoda za statistiku. Dokumentacija koja se prilaže uz zahtev mora biti u originalu ili overenoj fotokopiji. Organ koji odlučuje o pravu zadržava pravo da od podnosioca zahteva prema potrebi zatraži i dodatne dokaze.

NAČIN PODNOŠENJA ZAHTEVA

Zahtev za ostvarivanje prava podnosi se preko nadležnog organa jedinice lokalne samouprave, u roku od godinu dana od dana rođenja deteta. Podaci koji su potrebni za rešavanje zahteva, a nalaze se u dostupnim službenim evidencijama državnih organa, organa jedinica lokalne samouprave i imalaca javnih ovlašćenja, organi jedinica lokalne samouprave pribavljaju po službenoj dužnosti u skladu sa zakonom koji uređuje opšti upravni postupak. Zahtev za ostvarivanje prava sa potrebnom dokumentacijom nadležni organ jedinice lokalne samouprave dostavlja Кomisiji za dodelu novčanih sredstava za izgradnju, učešće u kupovini, odnosno kupovinu kuće ili stana po osnovu rođenja deteta (u daljem tekstu: Кomisija).

Obrazac zahteva za ostvarivanje prava možete preuzeti na veb stranici Ministarstva za brigu o porodicu i demografiju. Ukoliko imate nejasnoća i potrebna van je pomoć kod zaklječenja ugovora i prikupljanja dokumentacije možete nas kontaktirati za savet i pravnu asistenciju.