GRAĐANSKO PRAVO

UGOVORNO I STVARNO PRAVO | NASLEDNO PRAVO | PORODIČNO PRAVO

Građansko pravo kao široku pravnu oblast čini više grana prava, između ostalih i obligaciono pravo odnosno ugovorno pravo, stvarno, nasledno i porodično pravo.

Klijenti se oslanjaju na nas povodom svih aspekata koji se tiču transakcija povodom nepokretnosti bez obzira da li se radi o ugovoru o kupoprodaji zemljišta, stana ili stambenih i poslovnih objekata velikih razmera, ugovora o poklonu, složenih ugovora o zakupu poslovnog prostora, pitanja koja se tiču hipoteka, kao i svih drugih imovinsko pravnih odnosa.

U okviru navedenih oblasti pružamo sledeće usluge:

UGOVORNO PRAVO, NEKRETNINE I OPŠTA PARNICA

• Sastavljanje svih vrsta tužbi, odgovora na tužbu, opomena pred tužbu, protivtužbi, poravnanja, žalbi protiv presuda prvostepenih sudova i sl.

• Sastavljanje, izmena ili pregled/revizija odnosno učestvovanje u pregovorima prilikom zaključenju svih vrsta ugovora: ugovora o kupoprodaji robe odnosno o pružanju usluga sa različitim modalitetima (prodaja sa pravom preče kupovine, kupovina na probu, prodaja po uzorku ili modelu, prodaja sa specifikacijom, prodaja sa zadržavanjem prava svojine, prodaja sa obročnim otplatama cene), ugovora o razmeni, ugovora o prodajnom nalogu, ugovora o ustupanju potraživanja (cesija), ugovora o preuzimanju duga, ugovora o pristupanju dugu, sporazuma o poravnanju (sudsko i vansudsko), ugovora o zajmu, ugovora o zakupu ili podzakupu, ugovora o delu, ugovora o zalozi, različitih ugovora o građenju, i svih vrsta ugovora u privrednom pravu

• Zastupanje i preduzimanje svih pravnih radnji u vezi pravnih odnosa vezanih za nepokretnosti

• Upis i brisanje hipoteka (na nepokretnostima, poslovnim prostorima, na delovima nepokretnostima, na susvojinskom udelu u nepokretnosti, posebnim delovima kao što su garaže, pomoćni objekti i dr., pravima na zemljištu u vlasništvu dužnika, objektima u izgradnji i dr.)

• Savetovanje i zastupanje pri upisu stvarnih i drugih prava u katastar nepokretnosti (uknjižba, upis prava svojine, zabeležba prava doživotnog plodouživanja, zakupa i dr.)

• Ishodovanje dokumentacije za gradnju (lokacijska, građevinska, upotrebna - legalizacija)

• Zastupanju u postupku naknade materijalne ili nematerijalne štete nastale u saobraćajnoj nezgodi, povredom van rada ili na radu, naknade štete nastale radom državnog ili drugog organa, lekara, javnih beležnika, javnih izvršitelja i dr.

• Zastupanje u postupku raskida, poništaja ili utvrđenja ništavosti svih vrsta ugovora

• Zastupanje u svim drugim vrstama parničnih i vanparničnih postupaka

NASLEDNO PRAVO

• Zastupanju u različitim vrstama postupka: ostavinskom postupku odnosno u postupku raspravljanja zaostavštine, u postupku naslеđivanja po zakonu (zakonsko nasleđivanje) u slučaju nepostojanja testamenta (zaveštanja), u postupku nasleđivanja po osnovu testamenta (zaveštanja, poslednje volje), u postupku dokazivanja uništenog, izgubljenog ili skrivenog zaveštanja, u postupku raskida, poništaja ili utvrđenja ništavosti naslednopravnih ugovora: ugovora o ustupanju i raspodeli imovine za života i ugovora o doživotnom izdržavanju

Sastavljanje svih oblika zaveštanja i učestvovanje prilikom zaključenja zaveštanja (testamenta, poslednje volje): svojeručno zaveštanje, pismeno zaveštanje, sudsko zaveštanje, konzularno zaveštanje, međunarodno zaveštanje, javnobeležničko zaveštanje, isporuke

• Sastavljanje ugovora u naslednom pravu: ugovora o ustupanju i raspodeli imovine za života, ugovora o doživotnom izdržavanju

PORODIČNO PRAVO

• Sastavljanje predbračnih i bračnih ugovora, sporazuma o deobi bračne sutekovine odnosno sporazuma o deobi zajedničke imovine, sporazuma o razvodu, sporazuma roditelja o vršenju roditeljskog prava odnosno uređenju ličnih i imovinskih odnosa

• Zastupanju u postupku razvoda braka (sporazumno ili podnošenjem tužbe), poništaja braka, utvrđenja ništavosti braka, postupku u sporu o materinstvu i očinstvu (radi utvrđivanja materinstva, osporavanja materinstva, utvrđenja očinstva ili osporavanja očinstva i poništaja priznanja očinstva), postupku u sporu za zaštitu prava deteta i u sporu za vršenje odnosno lišenje roditeljskog prava, postupku radi usvojenja odnosno adopcije, postupku u sporu za poništenje usvojenja, postupku u sporu za izdržavanje, postupku u sporu za zaštitu od nasilja u porodici kao i u postupcima pred organima uprave (promena ličnog imena, izdavanja odnosno pribavljanja lične karte i pasoša, zaštite prava na lično ime)

IZVRŠNI POSTUPAK

• Sastavljanje svih vrsta predloga za izvršenje radi pokretanja izvršnog postupka odnosno postupka prinudne naplate potraživanja

• Sastavljanje i podnošenje različitih vrsta pravnih lekova u izvršnom postupku, žalbi i prigovora protiv rešenja o izvršenju donetih na osnovu izvršne isprave, verodostojne isprave i svih drugih isprava

• Zastupanje u postupku prinudne naplate potraživanja odnosno u postupku izvršenja