Dejstvo uvedenog vanrednog stanja i odluka nadležnih organa na obaveze po osnovu ugovora o kreditu, lizingu i drugih ugovora i na rokove u sudskom postupku

Dejstvo uvedenog vanrednog stanja i odluka nadležnih organa na obaveze po osnovu ugovora o kreditu, lizingu i drugih ugovora i na rokove u sudskom postupku

1. Zastoj u otplati obaveza po osnovu kredita i lizinga u trajanju od 90 dana

Nacionalna Banka Srbije je usvojila dve odluke kojima se određuje zastoj u otplati obaveza po osnovu kredita i lizinga u trajanju od najmanje 90 dana.

2. Dejstvo na ugovore

Viša sila

U članu 263 Zakona o obligacionim odnosima okolnosti nastale posle zaključenja ugovora koje dužnik nije mogao sprečiti, otkloniti ili izbeći definišu se kao viša sila. Ako je nečiji posao pretrpeo gubitke usled pandemije, neće odgovarati za štetu koja je pričinjena zakašnjenjem u isporuci robe ili pružanju usluga.

Bitno promenjene okolnosti (Rebus sic stantibus)

Upotreba obe klauzule moguća je, ako su ispunjeni određeni uslovi:

• okolnosti su nastale nakon zaključenja ugovora i

• otežavaju ispunjenje obaveze jedne strane ili ako se zbog njih ne može ostvariti svrha ugovora

• u toj meri da je očigledno da ugovor više ne odgovara očekivanjima ugovornih strana i da

• bi bilo nepravično održati ga na snazi takav kakav je.

Strana koja otežano izvršava ugovorne obaveze ili uopšte ne može da ih izvrši, može da traži raskid ugovora. Ukoliko druga strana nije spremna na sporazumni raskid ugovora, neophodno je pokrenuti odgovarajući postupak pred sudom radi raskida ugovora i/ili naknade štete.

3. Zastoj rokova u sudskim i drugim postupcima

Vlada Republike Srbije donela je Uredbu o rokovima u sudskim postupcima za vreme vanrednog stanja proglašenog 15. marta 2020. Godine.

Rokovi za podnošenje tužbe u parničnom postupku, privatne tužbe u krivičnom postupku, predloga za pokretanje vanparničnog postupka ili postupka izvršenja i obezbeđenja, podnošenje tužbe u upravnom sporu i podnošenje ustavne žalbe, prestaju teći za vreme vanrednog stanja proglašenog 15. marta 2020. godine.

Rokovi za izjavljivanje pravnih lekova, pravnih sredstava ili za preduzimanje drugih procesnih radnji u postupcima iz člana 1. ove uredbe, prestaju teći za vreme vanrednog stanja proglašenog 15. marta 2020. godine. U krivičnom postupku, prekršajnom postupku i postupku za privredne prestupe, rokovi za izjavljivanje žalbi na odluke kojima se postupak okončava, kao i za izjavljivanje vanrednih pravnih lekova, prestaju teći za vreme vanrednog stanja proglašenog 15. marta 2020. godine.